วิธีติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ Nginx container

วิธีการติดตั้ง SSL Certificates สำหรับ Nginx webserver บน Docker container อย่างง่าย

Requirements

 1. Docker Engine (Linux, Windows, AWS, Azure)
 2. Docker Compose
 3. Docker Images (Nginx)
 4. SSL Certificates file (.crt or .pem)
 5. Private Key file (.key)

Project directory layout

project-dir-layout

Getting Started

 1. หลังจากที่ทำการติดตั้ง Docker Engine เรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบความพร้อมใช้งานโดย run command
  $ docker --version
  Docker version 18.09.0, build 4d60db4
  
 2. ให้ทำการติดตั้ง docker-compose เพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับจัดการและส่ัง run docker container ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งกว่าการใช้งาน command ผ่าน docker engine โดยตรง ตรวจสอบการติดตั้งโดย run command
  $ docker-compose --version
  docker-compose version 1.23.2, build 1110ad01
  
 3. ให้ทำการสร้าง directory ต่างๆตาม Project directory layout ด้านบนภายในเครื่อง Host ที่ได้ทำการติดตั้ง docker-engine ไว้ประกอบด้วย
  • docker-compose.yaml (เก็บ config ของ container)
  • nginx/ssl/ (เก็บไฟล์ ssl certificates และ private key)
  • nginx/conf.d/ (เก็บไฟล์ nginx configuration)
  • public/ (เก็บไฟล์ข้อมูลต่างของเว็บไซต์เช่น .php)
 4. ทำการกำหนดค่า container ที่ต้องการใช้งานลงในไฟล์ docker-compose.yaml ดังตัวอย่าง

  คำอธิบาย

  • กำหนด nginx container โดยใช้ image version ล่าสุดและทำการ map volumes ./nginx จากเครื่อง host ที่ run docker-engine เข้าไปใน nginx container เพื่อสามารถอ่านไฟล์ configuration, ssl certificate และ private key จากภายใน container ได้
  • ในที่นี้เราได้ทำการเพิ่ม php-fpm container เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น โดยให้ทำการ map volumes ./public เข้าไปใน container ของ php-fpm ให้อยู่ภายใต้ /var/www/html/ เพื่อให้ php-fpm สามารถประมวลผลไฟล์ .php เว็บไซต์ของเราได้
 5. นำไฟล์ ssl certificate (.pem or .crt) ที่ได้รับจาก SSL Providers และ private key (.key) ไปวางไว้ที่โฟล์เดอร์ ./nginx/ssl/
 6. สร้างไฟล์ nginx configuration (virtual host) ตัวอย่างเช่น vhost-<<domain>>.conf และวางไว้ในโฟล์เดอร์ ./nginx/conf.d/
  • โดยกำหนด server_name เป็นชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ต้องการ และกำหนด ssl_certificate และ ssl_certificate_key ให้ชี้ไปที่ไฟล์ certificate และ private key ภายใต้ /etc/nginx/ssl/ ซึ่งจะเป็น path ภายใน container ที่ได้ทำการ map volumes ไว้จาก docker host ตามขั้นตอนที่ 4
    ...
    server_name sixcert.co www.sixcert.co;
   
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www_sixcert_co.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www_sixcert_co.key;
    ...
   
  • ทำการ redirect จาก http ไปที่ https ดังนี้โดยกำหนด server_name และreturn 301 https://<<domain>>$request_uri;
   ...
   server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name sixcert.co www.sixcert.co;
    return 301 https://www.sixcert.co$request_uri;
   }
   

   << Nginx Configuration>>

 7. ทำการ start nginx และ php container ดัวย command ดังต่อไปนี้
  $ docker-compose up -d
  Creating network "nginx-docker_default" with the default driver
  Creating nginx-docker_php_1 ... done
  Creating nginx-docker_nginx_1 ... done
  

  หมายเหตุ: เครื่อง docker-engine ที่ยังไม่เคยทำการ download images มาก่อนให้รอ docker-engine ทำการ pull image จาก Docker Hub สักครู่

 8. ตรวจสอบสถานะ container ที่ได้สร้างไว้ดังนี้
  $ docker-compose ps
      Name           Command       State           Ports
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  nginx-docker_nginx_1  nginx -g daemon off;      Up   0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:80->80/tcp
  nginx-docker_php_1   docker-php-entrypoint php-fpm  Up   9000/tcp
  

  ให้สังเกตุตรงคอลัมน์ State จะต้องแสดงเป็น Up ทุก container หากไม่แสดงให้ตรวจสอบ log ของ container โดย command
  $ docker-compose logs <<container>>

 9. ทดสอบเข้าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างผ่าน Web Browsertest-access-website
 10. ตรวจสอบการติดตั้ง SSL Certificate โดยการกดสัญลักษ์รูปกุญแจบน Address bar ของ Web Browser! หรือไปที่เครื่องมือฟรีสำหรับตรวจสอบการติดตั้ง SSL Checkerverify-installed-ssl-certificate

Links:

 1. Download Docker
 2. Install Docker CE for CentOS | Docker Documentation
 3. Install Docker CE for Ubuntu | Docker Documentation
 4. Install Docker for Windows | Docker Documentation
 5. Install Docker Compose | Docker Documentation
 6. SSL Certificates Provider | sixcert.co

One Reply to “วิธีติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ Nginx container”

Comments are closed.